Distance...

9:55 PM

nothing to say for today..the mood I'm feeling right now is just to enjoy this music video from this boy band from Korea but their song in Japanese...keep watching this and enjoy it ok ^^


love the vocalist..the guitarists...the pianist..the drummer
winter season..the season I love the most hehehe
lets sing this song together minna....
............................................................................
Ft Island Distance Lyrics

Ima umi kiri nomu koo gawani itsumo sobani ita hitoo gairu
dani mosirazu ni aruku sena kani hatsu yukiga nai oiru
Hasiri dasi nagara mune gaita undeta kimi muo kizaruni seta mu taude
Boku wamada imamo kimi nonakaniiru kana nigaate na mamade

Reef :
Dakara Aitakute tada Aitakute sono omokageoo gakishi meteta
Omoikeni nari gioku nikawari
Kiete simawa nai ohoni

Kuna sii nota mosu kida yonante nazekigatsuke nakaata
Kito namino kunata sono usiro sugata komo wazeko muteo Bowa su teita
Ima sarane moini tada komekhu toiwa naka nae isu sumenai

Reff :
Dakara Oikaketa Tada Oikaketa kito Bomi yokaki wakeru yooni 
Namae oyorunda Narendo Moyorunda tsumeko itko Tanokana
Keleto Maassugni tada Maassuguni Mae dakeo mui tesusu undeku
Kuri kaerazuni kuri Kiruyooni Narude Bokuno tame No yoni.

Coda :
Kaedo mada Mitsu kerarete nareunda
Tami ga kaga siku Tema Chikaruna noka
Seno Hitoimi bokuwo Yorichido dake utsuite 
Soita kisa sute Kureeeeeeee....

Back to reef 1.
Dakara Aitakute tada Aitakute 
Sono Omokage o dakishi meteta 
Yume janakaata Keunji judaata Teemo Teo ana shita.
Kanayu Kiwatsunori Omo Iwatsunori Kuuto omo e saga too rizuni
Kono huriki miiga kiraku koroniwa
Kiito kimiwa Moo inai
Kiito inai Hatsu Nanoni.,.,.,

You Might Also Like

0 bUdak gEtah

Popular Posts

::kEkAnAk rEbiNa::

Flickr Images